مقالات

کیونپ QNAP

1398/1/27 کیونپ QNAP
شــرکت کیونــپ در ســال 2004 تاســیس گشــته و بــا طراحــی ســخت افــزار و مهندســی نــرم افــزار بــی نظیــر، فنــاوری هــای قابــل توجــه و محصــولات بســیار زیــادی را بــه صنعـت ذخیــره ســازهــای تحــت شــبکه عرضــه داشــته اســت.شرکت QNAPسیاســت گــذاری خــود را بــر ارائــه ی حافظــه هــای تحــت شــبکه ((NAS و دســتگاه هــای ضبــط تصاویــر تحــت شــبکه (NVR) بــا ویژگــی هایــی نظیــر اســتفاده آســان، بازدهــی و قابلیــت اطمینــان بــالا و همچنیــن ظرفیــت ذخیــره ســازی قابــل توجــه قــرار داده اســت.کیونــپ بــا ادغــام فنــاوری و هنــر، محصولاتــی ارائــه میکنــد کــه بهــره وری را در بــه اشــتراک گــذاری فایــل هــا، مجــازی ســازی، مدیریــت ذخیــره ســازی و سیســتم هــای نظــارت تصویــری بــه طــور چشــمگیری بهبــود مــی بخشــند و همچنیــن بــا ارائــه تجربــه ای جالــب از مرکــز رســانه، ســرگرمی هــای مالتــی مدیــای کاربــران خانگــی را آســان و لــذت بخــش مــی نماینــد. دفتــر مرکــزی کیونــپ در تایــوان بــا خلاقیــت و اشــتیاق مــداوم، نــوآوری هــای ایــن شــرکت را بــه بــازار جهانــی عرضــه مــی دارد .