محصولات

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله توربو هایلوک

DVR-204U-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله توربو هایلوک

DVR-204Q-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 4 کاناله توربو هایلوک

DVR-204G-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله تحت شبکه هایلوک(POE)

NVR-208MH-C/8P

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208U-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضیط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208Q-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208Q-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208G-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 8 کاناله توربو هایلوک

DVR-208-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله تحت شبکه هایلوک(POE)

NVR-216MH-C/16P

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله تحت شبکه هایلوک

NVR-216MH-C

Embedded NVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216U-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216Q-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216Q-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216G-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-216G-F2

Turbo HD DVR
تماس بگیرید

دستگاه ضبط تصاویر 16 کاناله توربو هایلوک

DVR-116G-F1

Turbo HD DVR
تماس بگیرید